YÜCE TÜRK MİLLETİ’NE ÇAĞRI

Öncelikle belirtmek isterim ki; Türk Milleti, siyasi ve kültürel birliğin adıdır. Dokunulmazdır. Kutsaldır. Korunması gerekmektedir.

Temel özelliği, bir ırkın varlığından ötedir. Ülkünün ve kültürün taşıyıcısıdır. Bu yönüyle diğer milletlerden ayrılır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin düşünce kaynakları da ülküdür ve kültürdür.

Dün, bugün, yarınlarda 21.y.y ( gelinen noktada ) Türkiye emperyalizmin egemenliği altına girmiştir.

Emperyalizm: Türk vatanını, Türk Milleti’ni, Türk Devleti’ni: siyasal, sosyal, ekonomik, askeri, bilgi ve teknolojik alanlarını kuşatma altına alarak yayılmasıdır.

Türk Milleti’nin, bugün bağımsızlığını egemenliğini etkileyerek; cehaleti ve yoksulluğu beraberinde getirmiştir.

Bugün yoklukla malul durum söz konusudur.

Dünyada iki düşünce kaynağı bulunmaktadır. Çatışma halindedir.

Birincisi Judeo – Greek düşüncesidir. Madde egemen insan anlayışını bünyesinde taşır.

Bugün bu düşünce kaynaklarının, ürettikleri kavramlar ile insanların tarihi varlık alanı ile doğal varlık alanını rotasından çıkarmıştır. Emperyalisttir. İnsani değerleri yok etmiştir.

Bu düşünce kaynakları, tarihi süreç içerisinde sırasıyla; kapitalizm, sanayi kapitalizmi evresi, bünyesinde sınıfsal mücadeleyi taşıması nedeniyle Marksizm, Liberalizm, Globalizm ve Küreselleşme Evresi ile insanı maddenin egemenliği altına aldığı gibi ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmuştur. Beraberinde yaşadığımız tüm kavramları üretmiştir.

İkinci düşünce kaynağı ise; Türk düşünce ve hayat tarzıdır.

Kaynakları; ÜLKÜDÜR, KÜLTÜRDÜR.

Türk, salt bir ırktan ziyade ülkünün ve kültürün taşıyıcısıdır.

Aynı zamanda Türk Milleti’nin de siyasi ve kültürel birliğini temsil eder.

Türk düşünce ve hayat tarzının gelişmesine katkıda bulunan düşünürler;

1-Hoca Ahmet Yesevi ( Ata Yesevi ) Sayram-Kazakistan’da 1093’te doğmuş, 1166 da ise vefat etmiştir.

2-Şeyh Edebali, Bilecik’te 1206’da dünyaya gelmiş  olup 1326 tarihinde

3-Mevlana Celaleddin-i Rumi, Konya’da 1207 dünyaya geldiği 17.12.1273 vefat etmiştir.

4-Hacı Bektaş Veli, 1209 yılında dünyaya gelmiş, 1271 tarihinde de vefat etmiştir.

5-Yunus Emre, Eskişehir’de 1240 yılında dünyaya gelmiş olup 1320tarihinde vefat etmiştir.

6-Hacı Bayram Veli, Ankara-Çubuk’ta 1352 yılında dünyaya gelmiş olup 1430 yılında vefat etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran herkes Türk’tür. Tarifi yerindedir. Dil birliği, ülkü ve kültür birliği, millet düzeyine geldiğinde siayi ve kültürel birliğin adı olur.Millet düzeyine çıkmış toplum olur. Ortak paydada adı da Türk Milleti olur. Yoksa, salt bir ırktan bahsedilemez.

Ülkü; ardından koşulan, uğruna çalışılan, ulaşılmak istenen yüce emek.

İkinci tarifiyse, gerçekte olmayıp ancak düşüncede tasarım olarak var olan ve yalnızca düşünce ile kavranabilen kültür tarihsel süzgeç içerisinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.

Türklüğün yüksek değerleri;

İnançlar, idealleri ülküler, bağlılıklar, dürüstlük, dostluk, sözünde durmak, iyilik, yardımlaşma, sevgi ve saygı gibi değerleri ifade eder.

Ey Millet Evladı !

Türk Milletinin hedefi; Türk düşünce ve hayat tarzının çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarılmasından ibarettir.

Bunun için insanın;

  1. a) Maddi alanını,
  2. b) Manevi alanını,
  3. c) Toplumla ilişkilerinin teminini,

Bunun için Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi;

1) Tarihi sebep ve sonuçları ile (Türk-Dünya) ortaya koymak,

2) Üretici bir toplum bilinci,

3) Toplumsal dayanışma bilinci,

4) Bilgi ve teknoloji üretmek ve kullanmak,

Bayrak Hareketi, Türk Devleti’nin herhangi bir konusuna aşağıdaki gibi bakar;

1) Türk Milleti’nin davası ( Türk İnkılabı ), Milli Mücadele sonucu elde ettiğimiz yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet.

2) Türk Milleti’nin hedefleri çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak,

3) Türk Milleti’nin öz ülküsü,

4) Türk Milleti’nin menfaatleri, çıkarları, özlemleri,

5) Türk Milleti’nin milli siyaseti aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya Türk düşünce ve hayat tarzının kurallarıyla örgütlenmesidir.

Bayrak Hareketi ( Sosyal devleti öngörür );

Adalet, eğitim, sağlık, güvenlik ( iç ve dış ) devleti olmak bu dört unsurun eş zamanlı, saat gibi çalışmasını sağlamak için milli güç unsurlarını devreye sokar.

Bunun için: Milli Güç unsurları,

1) Coğrafi Güç,

2) Demografik ( nüfus ) gücü,

3) Siyasi güç,

4) Askeri güç,

5) Psiko/Sosyal- Kültürel güç,

6) Ekonomik güç,

7) Bilgi ve Teknolojik güç,

Bayrak Hareketi jeopolotiği;jeo stratejisi, jeo ekonomisi, jeo kültürel ve jeo askeri gücünü birlikte dikkate almalıdır.

Bayrak Hareketi; tarihten gelen haklarımızın, hukukumuzun korunması, savunulması, geliştirilerek sonsuza kadar devamını sağlama mücadelesidir.

Türk vatanını, Türk Milleti ve Türk Devleti, bugün emperyalizmin egemenliği altına girmiştir.

Netice itibariyle bugün Türkiye Cumhuriyeti;

  1. a) Cehalet,
  2. b) Yoksulluk-Yolsuzluk,
  3. c) Egemenlik,
  4. d) Bağımsızlığını kaybetmiş durumdadır.

Nedenleri ise;

Siyasi hayat, Çıfıt kazanıdır. Çekilmez hale getirilmiştir. Parti başkanı, partinin adıyla anlaşılır hale getirilmiştir. Sosyal hayat felç durumdadır. Ekonomik hayat, küresel güçlerin egemenliği altına girmiştir.

Bugün ekonomik tablo, tüketim ekonomisi yürürlüktedir. ABD Merkez Bankası (FED)’ nın kontrolü altındadır.

Kültürel olarak bizi biz yapan değerler yerini, Avrupa Birliği, STK, Lobilerin ve ABD kaynaklarının egemenliği ve düşünce değerlerinin egemenliği altındadır.

Askeri oalrak,2200 yıllık tarihe sahip Türk askeri gücünü büyük ölçüde kaybetmiştir.

Bilgi ve Teknolojik alanlarda dışa bağımlı olduğumuz ortada; Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dün- bugün ve yarınlarında Türk İnkılabı’nın devreye sokulmaması halinde lobilerin, oniki çok uluslu şirketlerin düşünce kulüplerinin tekeli altına girmiştir.

Çözüm: Milletimizin güç günlerinde başvurduğu çoban ateşlerini hukuk çerçevesinde yakarak Yeniden Müdafaa-i Hukuk’u gerçekleştirmek, Türk İnkılabı’nın bize sağladığı yeni vatan, yeni toplum, yeni devleti, emperyalizmin egemenliğinden kurtarmak zaruriyeti  bulunmaktadır.

Bunun için tüm ön yargılarımızdan, günü kurtarma egosundan ve benliğini aşarak on yaş ve altındaki vatan evlatlarını ve doğacakların insanca yaşayacağı bir milli ortamı yeniden sağlamak lütfen göreve !

Bu cümleden, sana saygı, sana şükran, sana minnet ey Yüce Türk Milleti’nin şanlı evladı ! 29.09.2017

Bayrak Hareketi Gen. Başkanı

Av. Kadir KARTAL

Bize Katılın