a- Yüce Türk Milletinin, atalar yurdu Türk Vatanının ve kutsal Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin ebedi varlıklarını, birlik ve bütünlüklerini
korumak.
b- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk İnkılâbının öncüsü ve önderi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri, milliyetçilik anlayışı ve Türk
İnkılâbının kazınımları doğrultusundan ayrılmamak, bu kazanımları
sonsuza kadar geliştirip devam ettirmek.
c- Millet egemenliğine, milletin hak ve hukukuna, birlik, dirlik ve
huzuruna, çıkar ve ihtiyaçlarına, özlem ve beklentilerine, refah ve
mutluluğuna önem ve öncelik vermek, özen göstermek.
ç- Milli, laik, ileri, çağdaş, demokratik sosyal hukuk ve refah
devleti düzenine bağlı kalmak, demokratik siyasi hayata işlerlik
kazandırmak.
d- Toplumda hiçbir dil, din, inanç, mezhep, görüş ayırımı yapmamak,
vatandaşların aynı tarihi kaderi paylaştıkları ve aynı kaderde
birleştikleri gerçeğinden ayrılmamak.
e- İnsanın varlığının, maddi ve manevi hayatının, ilişki ve
etkileşimlerinin güvenliğini, sağlıklı gelişmesini sağlamak, insan
gücümüzü çağdaş bilim ve teknolojilerle donatmak, insan hak ve
hürriyetlerini çağdaş düşünce ve yaklaşımlar doğrultusunda
güçlendirip, yaygınlaştırmak.
f- Ülkemizin doğal kaynak ve zenginliklerini O’nun gerçek sahibi olan
milletimizin dürüst ve çalışkan girişimciliğine tahsis ederek, üretken
bireylerden, ailelerden, işletmelerden, kooperatiflerden, KOBİLER’den
ve benzeri kuruluşlardan oluşan üretken bir toplum meydana getirmek,
ekonomik hayatın her alanında ve her sektöründe üretimi artırıcı
önlemler almak.
g- Yoksulluk, işsizlik, çaresizlik ve güçsüzlükle mücadele etmek,
bunları ortadan kaldırıcı çözümler üretmek.
h- Toplumumuzda her alanda ve her konuda güveni ve dayanışmayı;
ailede, çevrede, yurtta ve dünyada barışı sağlamak, bu doğrultudaki
bütün faaliyetleri özendirmek, desteklemek.
ı- Evde, iş ve çalışma hayatında, tarlada, köyde, kentte ve ülkenin
tümünde eğitim ve öğretime, bilgi ve teknoloji üretimine, sağlıklı ve
doğru iletişime ağırlık vermek, Türkiye’yi bilgi toplumu düzeyine
ulaştırmak.
i- Milletin sahibi olduğu tarihi ve kültürel mirası, öz dilini,
tarihini, inançlarını, müziğini, edebiyatını, sanatını, estetiğini,
mimarisini, örf ve adetlerini, folklörünü, tarihi eser ve
zenginliklerini korumak, milli kültürümüzü güçlenmemizin ve
gelişmemizin temeli saymak.
j- Milli güç unsurlarımızı topluca, dengeli bir şekilde
kuvvetlendirmek, işler duruma getirip yönetmek. Bu unsurların her
türlü mücadelede etkinlik sağlıyacak şekilde hazır olmalarını ve
kendilerini yenileyebilmelerini gerçekleştirmek.
k- Vatan ve millet sevgisini, hak ve hukukunu, davalarını ve
sorunlarını her türlü kişisel çıkar ve tutkuların üstünde tutmak ve
bunlar için gereken özveride bulunmak.
l- Parti üyelerinin erdem, sevgi, sabır ve bilgi sahibi olmaları,
demokratik siyasi hayatın disiplinine, görev ve sorumluluk anlayışına
uymalarını ve Parti yönetiminin her kademesinde ve yerinde görev
alacak üyelerin dürüstlük, açıklık, her an her konuda hesap verme,
danışmalarda bulunma, takım ve birlikte çalışma niteliklerine özen
göstermelerini, öncelik ve önemle uygulamak.
Bu ilkeler, Parti üyelerini, Partinin yan kuruluşlarında yer alan
çalışanları bağlar. Programda konular düzeyinde belirtilen ilkeler,
“Genel İlkeleri” tamamlayıcı bir niteliktedir.

Bize Katılın